ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ