ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ