ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ