ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਨਹੀਂ
ਹਾਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ