ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ