ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ