ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ?
ਹਾਂ 84.6%
ਨਹੀਂ 13.0%
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2.3%

Total votes: 1963