ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ