ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ