ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ