πΗά:ι§: Pb/0138/2003   Ηάρη 50,  μΕιΖ ΓΏκΕηΥ (Γς:)  βΕ: ΓΕθΘ ΗΓΏΨ Τξηπη  λ―²²ι: 0181-2455961-62-63, 2458588, 2455715,   λΛΥΓ: 2455960, 2220593, 2242048


 
 
 

Contents (music, graphics & text) used on ajitjalandhar.com are copyrighted by  Daily Ajit Group of Publications
You are welcome to view and enjoy these materials, but please do not use them for any other Commercial purpose.

 
© 2005-06 Daily Ajit, Nehru Garden Road, Jalandhar (Pb.)  INDIA