ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ , ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ